Reklamačný poriadok

Účelom tohto reklamačného poriadku je informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o nárokoch spotrebiteľa z vád tovaru v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“) a podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov („ZoOS“).
Predajcom tovaru (stromov, drevín, trvaliek a ďalších druhov rastlín), na ktorý sa vzťahuje tento reklamačný poriadok, je spoločnosť KASAS GARDENS s.r.o., so sídlom Súmračná 32, Bratislava 821 02, IČO: 455 355 82, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 65202/B („predávajúci“).
Reklamáciu podľa tohto reklamačného poriadku môže uplatniť len spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri kúpe tovaru nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1 Základné podmienky uplatnenia reklamácie:

1.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim (spotrebiteľom). Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

1.2
Dĺžka záručnej doby je stanovená Občianskym zákonníkom, pokiaľ nie je pre konkrétny tovar stanovená záručná doba iná, a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
Lehota na reklamáciu živého tovaru:
rastliny zakúpené v sezóne jar / leto : 2 mesiace odo dňa zakúpenia
rastliny zakúpené v sezóne jeseň (október , november, december) : akceptované budú reklamácie na rastliny, ktoré nenastúpili do jarnej vegetácie (marec- apríl)

1.3
V prípade potreby bude tovar zaslaný na odborné posúdenie určenému odborníkovi. V prípade vád, ktoré sú spôsobené chorobami a škodcami, bude tovar zaslaný fytopatológovi z Odboru ochrany rastlín ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave.

1.4 Predávajúci nezodpovedá za:
1.4.1 zjavné vady, ktoré má vec v čase kúpy (najmä nie je možné reklamovať vzrast rastlín, habitus, hustotu listov, tvar a množstvo listov a kmeňa viditeľné pri zakúpení, viditeľné ochorenie rastliny, napadnutie škodcami, atď.);
1.4.2 vady, ktoré boli po prechode nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru na kupujúceho spôsobené vonkajšími udalosťami alebo konaním či opomenutím osôb odlišných od predávajúceho (napr. nesprávnou manipuláciou s rastlinou);
1.4.3 zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku nevhodnej či zanedbanej starostlivosti alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho (napr., ak poškodenie rastliny nastalo v dôsledku nedostatku alebo nadbytku vlahy, zlému rezu rastliny, nedostatočnej ochrany proti škodcom, výsadby v nevhodných klimatických a pôdnych podmienkach, atď.).

1.5 Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. Pokiaľ bude reklamácia vyriešená výmenou vadného tovaru za nový, začne bežať záručná lehota znovu od prevzatia tovaru.

1.6 Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

2 Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie:

2.1 Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu na sídle firmy predávajúceho, kde tovar zakúpil, nachádzajúcej sa na ulici Súmračná 32, 821 02 Bratislava.

2.2 Nákup reklamovaného tovaru musí kupujúci preukázať čitateľným dokladom o kúpe tovaru z registračnej pokladne, alebo predložením faktúry, bez predloženia nebude tovar k reklamácii prijatý.

2.3 V prípade, ak spotrebiteľ zistí vadu tovaru, ktorý neprevzal priamo v predajni, ale je spotrebiteľovi doručovaný predávajúcim, spotrebiteľ nie je povinný vadný tovar prevziať. V prípade prevzatia vadného tovaru je povinný bez zbytočného odkladu vyhotoviť fotodokumentáciu vadného tovaru a zaslať ju predávajúcemu na adresu jeho sídla alebo elektronicky na e-mailovú adresu info@zahradynakluc.sk . Ak napriek viditeľnej vade spotrebiteľ prijal vadný tovar, je povinný v prípade uplatnenia reklamácie vadný tovar vrátiť na sídlo firmy na svoje náklady.

2.4 Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Za vybavenie reklamácie sa považuje aj jej odôvodnené zamietnutie.

3 Nároky z vadného tovaru:

3.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3.2 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. V prípade, ak sa tak kupujúci a predávajúci dohodnú, môže kupujúci vadnú vec vymeniť za vec vyššej hodnoty pod podmienkou, že uhradí rozdiel v kúpnej cene.

3.3 Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má kupujúci právo požadovať:
3.3.1 buď výmenu veci za bezchybnú,
3.3.2 od kúpnej zmluvy odstúpiť.

3.4 Ak ide o vady neodstrániteľné, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžke jej užívania a k možnostiam jej ďalšieho užívania.

3.5
Kupujúci má práva uvedené v bode 3.3.1 alebo 3.3.2 aj v prípade, ak 3.5.1 ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

4 Výmena bezchybného tovaru

4.1 Kupujúci je oprávnený požadovať výmenu bezchybného tovaru za iný tovar v rovnakej, resp. vyššej hodnote alebo za darčekovú poukážku v hodnote pôvodného tovaru. Výmenu bezchybného tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť len v lehote 3 dní odo dňa zakúpenia tovaru pod podmienkou, že vec nie je nijako poškodená a je v pôvodnom nepoškodenom kvetináči alebo bale. Takýmto spôsobom nie je možné požadovať výmenu rastlín, ktoré už boli vysadené.

4.2 V prípade, ak kupujúci požaduje výmenu tovaru za tovar vyššej hodnoty, je povinný doplatiť rozdiel v kúpnej cene.

4.3 Nákup tovaru musí kupujúci preukázať dokladom o kúpe z registračnej pokladne, alebo predložením faktúry, bez predloženia nebude tovar vymenený.

5 Alternatívne riešenie sporov:

5.1 Podľa § 3 ods. 6 ZoOS má kupujúci ako spotrebiteľ právo obrátiť sa za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa tohto zákona.

5.2 V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

6 Záverečné ustanovenia:

6.1
Práva a povinnosti spotrebiteľa pri uplatnení reklamácie neupravené týmto reklamačným poriadkom sa spravujú príslušnými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom a ZoOS.

6.2 Predávajúci je oprávnený vykonať zmeny tohto reklamačného poriadku, a to najmä v prípade zmeny právnych predpisov alebo z iných dôvodov.

V Bratislave dňa 19.07.2018
KASAS GARDENS s. r.o.
Katarína Kasášová, konateľ